+12.12%

76.64k

Нийт олборлолт (тонн)
-42.72%

₮7,323.34

Борлуулалт орлого (сая.төг)
+42.72%

4,043

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч
-42.72%

76.56.23%

Татвар, төлбөр хураамж
+42.72%

76.64k

Бүтээгдэхүүний олборлолт, борлуулалт
2023он

53.6k

Хандив, дэмжлэг

Тайлангийн гүйцэтгэл

(З-ОҮИТБС-1) Тайлангийн бүрдэл
67%
(З-ОҮИТБС-2) Тайлангийн бүрдэл
49%
(З-ОҮИТБС-3) Тайлангийн бүрдэл
86%
(З-ОҮИТБС-4) Тайлангийн бүрдэл
47%
(З-ОҮИТБС-5) Тайлангийн бүрдэл
79%

Тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

2023 оны үзүүлэлт

Татвар төлбөр хураамж

 • АМНАТ

  сая.төгрөг

  268

 • Орлогын албан татвар

  сая.төгрөг

  4342

 • Тусгай зөвшөөрлийн төлбөр

  сая.төгрөг

  6565

 • НӨАТ

  сая.төгрөг

  32423

Бүтээгдэхүүн олборлолт, борлуулалт 2023

Төрийн байгууллагад өгсөн хандив, дэмжлэг /мөн.төгрөг/

Тайлант он Яам Агентлаг Аймаг Нийслэл
2018 45,332 25,500 36,070 32,000
2019 13,830 32,500 39,970 37,000
2020 95,98 37,500 46,990 43,000
2021 58,732 44,500 50,555 49,000
2022 95,332 51,500 61,786 59,790

Ажиллах хүчний хүйсийн харьцаа